การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค